Big Valley Longhorns
 Janet Gleason
St. John, KS 67576
620-804-0324
   
C&C LONGORNS
JOHN COGGINS
KIOWA, KS 67070-1737
620-825-6022